വീട്ടില്‍ ഉണ്ടായ തണ്ണീര്‍മത്തന്‍, വീഡിയോ പങ്കുവെച്ച് അനു സിത്താര

തന്റെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായ തണ്ണീർ മത്തന്റെ സന്തോഷം ആരാധകരുമായി പങ്കുവെച്ചു അനു സിതാര. വീട്ടിൽ കൃഷി ചെയ്‌തുണ്ടാക്കിയ തണ്ണീർ മത്തൻ ചെടിയിൽ നിന്ന് മുറിച്ചെടുത്തു , അടുക്കളയിൽ

Spread the love
Read more